ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 35. став 2. и члана 36. Закона о култури (Службени гласник РС бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), члана 35. став 1. тачка 11. Статута Завода за културу Војводине и Одлуке Управног одбора Завода за културу Војводине број 274/3 од 29. маја 2017. године
Управни одбор Завода за културу Војводине
Расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ

На конкурс за директора Завода за културу Војводине, Нови Сад, Војводе Путника 2, може се јавити кандидат који испуњава следеће услове:
1) да има стечено високо стручно образовање из научне, уметничке, односно стручне области у оквиру образовно научних, односно образовно – уметничких полја, друштвено– хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;
2) да има најмање пет година радног искуства у области културе и уметности;
4) да поседује активно знање једног светског језика;
5) да има државлјанство Републике Србије;
6) да поседује опште здравствене способности;
7) да није осуђиван.

Кандидати су обавезни да уз пријаву поднесу следеће доказе:
1) предлог програма рада и развоја Завода за културу Војводине за период од четири године;
2) оверену копију о стеченој стручној спреми;
3) оверену копију радне књижице, односно доказ о радном искуству (уговори о раду, потврде и други докази из којих се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);
4) биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима;
5) уверење Основног и Вишег суда да се против лица не води кривични поступак и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности (издато након објавлјивања конкурса);
6) оригинал или оверену фотокопију уверења о државлјанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
7) оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
8) оверену фотокопију личне карте.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства (радни стаж) са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс и одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима пословања.

Неблаговремене, непотпуне и неразумлјиве пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор ће одбацити заклјучком, против којег се може изјавити посебна жалба Оснивачу, посредством Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама (Булевар Михајла Пупина број 16, Нови Сад) у року од три дана од дана доставлјања заклјучка.
Рок за подношење пријава је 10 дана од дана оглашавања конкурса на званичној интернет страни Националне службе за запошлјавање, у дневном листу „Политика“, на сајту Завода за културу Војводине њњњ.зкв.рс.

Пријаве са доказима о испуњавању услова са назнаком „Конкурс за директора“, подносе се писаним путем на адресу: Завод за културу Војводине, 21000 Нови Сад, Војводе Путника 2, или лично сваког радног дана од 9–14 часова.
Пријаве на конкурс доставити у затвореној коверти.
Сва обавештења о јавном конкурсу можете добити путем телефона 021/4754 –128.