ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ

Завод за културу Војводине негује и промовише савремене културне стратегије, истражује могућности примене и развоја нових културних модела у Војводини

Завод за културу Војводине је основан 2003. године одлуком Скупштине АП Војводине са циљем да негује и промовише савремене културне стратегије, истражује могућности примене и развоја нових културних модела у Војводини, умрежава постојеће институције културе и афирмише мултикултуралност као привилегију нашег контекста…

Програмски концепт Завода за култруру Војводине подразумева научна, стручна, развојна и примењена истраживања у области културе али и стимулисање савремене уметничке продукције у Војводини путем реализовања пројеката који обухватају менаџмент у култури, културну продукцију, културни туризам, организовање културно-уметничких догађања, презентације, информационо-документационе делатности, нове медије, стручна усавршавања и образовање у култури и уметности. Заједничка одредница досадашњих и планираних пројеката Завода за културу Војводине је усмереност ка развојним, како научним тако и креативним стратегијама, које профилишу културни идентитет Војводине.