ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА, отворен 19. јула 2021. године

На основу члана 35. став 2. и члана 36. Закона о култури (Службени гласник РС бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр., 6/2020 и 47/2021), члана 35. став 1. тачка 11. Статута Културног центра Војводине „Милош Црњански“ и Одлуке Управног одбора Културног центра Војводине „Милош Црњански“ број 375/3 од 15. јула 2021. године

Управни одбор Културног центра

Војводине „Милош Црњански“

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ

„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“

 

На конкурс за директора Културног центра Војводине „Милош Црњански“, Нови Сад, Војводе Путника 2, може се јавити кандидат који испуњава следеће услове:

1) да има стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;

2) да има најмање пет година радног искуства у области културе;

3) да поседује активно знање једног светског језика;

4) да има држављанство Републике Србије;

5) да поседује општу здравствену способност;

6) да није осуђиван.

 

Кандидати су обавезни да уз пријаву поднесу следеће доказе:

1) предлог програма рада и развоја Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за период од четири године;

2) оверену копију о стеченој стручној спреми;

3) оверену копију радне књижице, односно доказ о радном искуству (уговори о раду, потврде и други докази из којих се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);

4) биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима;

5) уверење Основног и Вишег суда да се против лица не води кривични поступак и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности (издато након објављивања конкурса);

6) оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);

7) оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;

8) фотокопију личне карте;

9) лекарско уверење (не старије од шест месеци).

 

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу  становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства (радни стаж) са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс и одговорнoстима на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима пословања.

 

Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор ће одбацити закључком, против којег се може изјавити посебна жалба Оснивачу, посредством Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама (Булевар Михајла Пупина број 16, Нови Сад) у року од три дана од дана достављања закључка.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана оглашавања конкурса на званичној интернет страни Националне службе за запошљавање, у дневном листу „Политика“, на огласној табли установе и на сајту Културног центра Војводине „Милош Црњански“ www.zkv.rs.

 

Пријаве са доказима о испуњавању услова са назнаком „Конкурс за директора“, подносе се писаним путем на адресу: Културног центра Војводине „Милош Црњански“, 21101 Нови Сад, Војводе Путника 2, или лично сваког радног дана од 9–14 часова.

Пријаве на конкурс доставити у затвореној коверти.

Сва обавештења о јавном конкурсу можете добити путем телефона 021/4754 –128.