КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ МИЛОШ ЦРЊАНСКИ

Културни центар Војводине „Милош Црњански” је кровна институција културе Аутономне покрајине Војводине, основана 2003. године, која на високо естетски начин негује и промовише савремене културне стратегије, савремену културну и уметничку продукцију, истражује могућности примене и развоја нових културних модела заснованих на међународној сарадњи и интеркултуралном дијалогу.

Институција континуирано ради на умрежавању постојећих институција културе у Војводини и Србији и афирмише мултикултуралност као специфичност региона у којем делује.

Директор институције је писац Ненад Шапоња (Нови Сад, 1964) који има богато радно искуство у култури и културној дипломатији радећи више од три деценије, поред свог стваралачког, уметничког рада, и као оснивач и уредник једне од водећих издавачких кућа у Србији и председник удржења књижевника.

Програмски концепт Културног центра Војводине „Милош Црњански” подразумева стимулисање савремене уметничке продукције у Војводини, научна, стручна, развојна и примењена истраживања у области културе и активну међународну сарадњу, путем реализовања пројеката који обухватају организовање културно-уметничких догађања, културну и уметничку продукцију, презентације, информационо-документационе делатности, нове медије, стручна истраживања и усавршавања и образовање у култури и уметности, стручне и тематске конференције и округле столове, менаџмент у култури и културни туризам.

Културни центар Војводине „Милош Црњански” има 22 запослених. Поред сектора за опште послове, програмска делатност се одвија у пет специјализованих сектора: Развојно-истраживачко одељење, Издавачка делатност, Говорни програми, Музички програми и Ликовни програми. Уредници и координатори посебних програмских сегмената су високо образовани стручњаци у одређеним областима који на врхунски и професионалан начин обављају делатност.

Са више од стотину реализованих програмских јединица на годишњем нивоу, са богатом издавачком делатношћу, као и бројним иновативним пројектима у култури на националном нивоу и Војводини, спада у најпродуктивније институције културе у АП Војводини. Културни центар Војводине „Милош Црњански” је организовао први „Fellowship – Нови Сад” у Србији и овом делу Европе, а у оквиру међународне сарадње организује и музички фестивал 2К+.

          Културни центар Војводине „Милош Црњански” у оквиру своје Издавачке делатности, а препознавајући значај објављивања периодичних публикација, редовно на годишњем нивоу објављује часопис за савремену културу Војводине „Нова мисао”, који од 2022. године излази шест пута годишње, на повећаном броју страна – 120, у новом, изузетно атрактивно издању и са богатим садржајем. Такође, више од деценије, два пута годишње излази и часопис за подстицање и афирмацију интеркултуралне комуникације „Интеркултуралност” који је научног карактера.

Културни центар Војводине „Милош Црњански” додељује и највреднија годишња признања за културу у Војводини појединцима који су својим деловањем допринели очувању и развоју културе и високих естетских вредности које Културни центар Војводине промовише:

  • „Искре културеˮ – за савремено стваралаштво младом аутору/ауторки до 35 година из свих области културног стваралаштва;
  • „Медаљу културе за мултикултуралност и интеркултуралностˮ која се додељује у области очувања и развијања вишејезичности и културне баштине националних заједница које живе на територији АП Војводине и доприносе међусобном уважавању и бољем упознавању различитих култура у Покрајини;
  • „Медаљу културе за очување културног наслеђаˮ која се додељује појединцу за допринос у истраживању, коришћењу и заштити духовне и материјалне културне баштине у АП Војводини;
  • „Медаљу културе за животно дело, тј. за укупно стваралаштво/радˮ која се додељује појединцу за дугогодишње континуирано уметничко стваралаштво.

Заједничка одредница досадашњих и планираних пројеката Културног центра Војводине „Милош Црњански” је усмереност ка развојним, како креативним тако и научним стратегијама које профилишу културни идентитет Војводине.

CULTURAL CENTRE OF VOJVODINA ‘’MILOŠ CRNJANSKI’’

The Cultural Centre of Vojvodina ‘’Miloš Crnjanski’’ is an umbrella cultural institution of the Autonomous Province of Vojvodina, founded in 2003, which, in a highly aesthetic way, nurtures and promotes contemporary cultural strategies, contemporary cultural and artistic production, explores the possibilities of applying and developing new cultural models based on international cooperation and intercultural dialogue.

The institution is continuously working on networking with existing cultural institutions in Vojvodina and Serbia and affirms multiculturalism as a specificity of the region in which it operates.

The director of the institution is the writer Nenad Šaponja (Novi Sad, 1964), who has extensive work experience in culture and cultural diplomacy, working for more than three decades, in addition to his creative and artistic work, and as the founder and editor of one of the leading publishing houses in Serbia and president of the association of writers.

The program concept of the Cultural Centre of Vojvodina ‘’Miloš Crnjanski’’ includes the stimulation of contemporary artistic production in Vojvodina, scientific, professional, developmental and applied research in the field of culture and active international cooperation, through the realization of projects that include the organization of culturally-artistic events, cultural and artistic production, presentations, information and documentation industry, new media, professional research and refinement and education in culture and art, professional and thematic conferences and round tables, management in culture and cultural tourism.

Cultural Centre of Vojvodina ‘’Miloš Crnjanski’’ has 22 employees. In addition to the sector for general affairs, programming activities take place in five specialized sectors: Development and research department, Publishing industry, Speech programs, Music programs and Art programs. The editors and coordinators of the special program segments are highly educated experts in certain fields who perform their activities in a first-rate and professional manner.

With more than a hundred realized program units on an annual level, with a rich publishing industry, as well as numerous innovative projects in culture on the national level and in Vojvodina, it falls under the most productive cultural institutions in AP Vojvodina. The Cultural Centre of Vojvodina ‘’Miloš Crnjanski’’ organized the first ‘’Fellowship – Novi Sad’’ in Serbia and in this part of Europe, and as part of international cooperation it also organizes the music festival 2K+.

The Cultural Centre of Vojvodina ‘’Miloš Crnjanski’’ as part of its publishing industry, and by recognizing the importance of periodical publications, regularly, on an annual basis, publishes the magazine for the contemporary culture of Vojvodina ‘’New Thought’’ which, since 2022, comes out six times per year, with an increased number of pages – 120, in a new, extremely attractive edition and with rich content. Also, for more than a decade, the magazine ‘’Interculturality’’ which is scientific in nature, has been published twice a year to encourage and affirm intercultural communication.

The Cultural Centre of Vojvodina ‘’Miloš Crnjanski’’ also grants the most valuable annual awards for culture in Vojvodina to individuals who have contributed to the preservation and development of culture and high aesthetic values ​​promoted by the Cultural Centre of Vojvodina: “Sparks of culture” – for contemporary creativity to young authors up to 35 years of age from all areas of cultural creativity; “Medal of culture for multiculturalism and interculturality”, which is awarded in the field of preservation and development of multilingualism and cultural heritage of national communities living on the territory of AP Vojvodina and contributing to the mutual respect and better acquaintance of different cultures in the Province; “Medal of Culture for the preservation of cultural heritage”, which is awarded to an individual for their contribution to the research, usage and protection of spiritual and material cultural heritage in AP Vojvodina; “Medal of culture for a life’s work, i.e. for the overall creativity/work” which is awarded to an individual for a longstanding continuous artistic creativity.

The common denominator of the current and planned projects of the Cultural Centre of Vojvodina ‘’Miloš Crnjanski’’ is the directionality towards developmental, both creative and scientific strategies that profile the cultural identity of Vojvodina.