ВЛАДИМИР КЕЦМАНОВИЋ (Сарајево, Босна и Херцеговина, 1972), прозни писац, колумниста.

Овај аутор приповеда сажетим, сведеним, готово репортерским минималистичким стилом. Његова проза, у стилу хиперреалистичког извештаја, истовремено се опире претераној естетизацији, али и симплификованом реализму који жели да у литератури рекреира стварност и препричава и допричава историју. Објављени романи: Последња шанса (1999), Садржај шупљине (2001), Феликс (2007, Награда „Бранко Ћопић”), Топ је био врео (2008, Награда „Борислав Пекић”, Награда „Меша Селимовић”), Сибир (2011). Објавио је и збирку приповедака Зидови који се руше (2012). Године 1990. је за кратку причу Хистерија добио Награду „Иво Андрић”. Кецмановићева проза превођена је на енглески, француски, немачки, украјински и румунски. Живи у Београду.

VLADIMIR KECMANOVIĆ (Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 1972), prose writer, columnist.

This author uses a concise, reduced, almost reporterlike minimalistic style. Kecmanović’s prose, like a hyperrealistic report, at the same time resists excessive aestheticization and simplified realism which tries to recreate reality in literature and retell history and give it another end. Published novels: The Last Chance (1999), The Contents of the Hollow (2001), Felix (2007, “Branko Ćopić” Prize), The Cannon was Hot (2008, “Borislav Pekić“ Prize, “Meša Selimović” Prize), Siberia (2011). Kecmanović is the author of the collection of novels The Tumbling Walls (2012). In 2012 he received the “Ivo Andrić” Prize for the short story Hysteria. Kecmanović’s prose has been translated into English, French, German, Ukrainian and Romanian. He lives in Belgrade.

ВЛАДИМИР ПИШТАЛО (Сарајево, Босна и Херцеговина, 1960), роман сијер и приповедач.

Професор је америчке историје на Колеџу Бекер у Масачусетсу у САД. Припада генерацији постмодерних аутора с почетка 80­тих година ХХ века. Био је покретач „Бео градске мануфактуре снова”. Језички инвентивна, тематски раз но врсна и формално иновативна, дела му се одликују поетском асоцијативношћу, искорацима у фантастично и ониричко, као и хумористичким опсервацијама. Најважније књиге: Крај века (приче, 1990), Витраж у сећању (приче, 1994), Приче из целог света (1997), Александрида (роман, 1998), Миленијум у Београду (роман, 2000), Тесла, портрет међу маскама (роман, 2008, Нинова награда за роман године), Венеција (роман, 2011). Књиге Владимира Пиштала су превођене на немачки, енглески, фран цуски, словачки, руски и италијански језик. Живи у САД.

VLADIMIR PIŠTALO (Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 1960), novelist and story writer.

He is professor of American History at Becker College in Massachusetts in the USA. Vladimir Pištalo belongs to the generation of postmodernist authors from the beginning of the eighties of the 20th century. He started the “Belgrade Manufacture of Dreams”.
Linguistically inventive, thematically diverse and formally innovative, Pištalo’s works are characterized by poetic associativity, by stepping into the fantastic and oneiric, as well as by humoristic observations. Most important books: The End of the Century (short stories, 1990), Memory of a Stained Glass Window (short stories, 1994), Stories from all over the World
(1997), Alexandride (novel, 1998), Millennium in Belgrade (novel, 2000), Tesla, Portrait among the Masks (novel, 2008, NIN Prize for the book of the year), Venice (novel, 2011). Vladimir Pištalo’s books have been translated into German, English, French, Slovakian, Russian and Italian. He lives in the USA.

ГОРАН ПЕТРОВИЋ (Краљево, 1961), приповедач, романсијер и есејиста.

Његову постмодернистичку прозу карактерише богата наративна имагинација и развијање различитих облика поетске фантастике: ужи вљавање у туђу пројекцију помоћу читања и тумачења прочитаног, удва јање ликова, повезивање прошлости и садашњости. Најважније књиге: Атлас описан небом (роман, 1993), Острво и околне приче (1996), Опсада цркве Светог Спаса (роман, 1997, Награда „Меша Сели мовић”), Ситничарница ᾽Код срећне руке᾽ (роман, 2000, Нинова награда за роман године, Виталова награда „Златни сунцокрет” за књигу године), Ближњи (приче, 2002), Разлике (приче, 2006, Награда „Иво Андрић”), Испод таванице која се љуспа (роман, 2010), Породичне сторије (избор прича, 2011). Дела Горана Петровића су превођена на енглески, француски, шпански, руски, немачки, италијански, грчки, украјински, пољски, словеначки, бугарски и македонски језик. Члан је Српске академије наука и уметности. Живи у Београду.

GORAN PETROVIĆ (Kraljevo, 1961), story writer, novelist and essayist.

Petrović’s postmodernist prose is characterized by a rich narrative imagination and development of various forms of poetic fantasy: getting involved into someone else’s projection by means of reading and interpreting the read material, the doubling of characters, the merging of the past and the present. Most important books: Sky­Locked Atlas (novel, 1993), The Island and Surrounding Stories (1996), The Siege of the Saint Salvation Church (novel, 1997, “Meša Selimović” Prize), Smalltalk Place at ᾽Lucky Shot᾽ (novel, 2000, NIN Prize for the novel of the year, Vital’s Award “The Golden Sunfl ower” for the book of the year), Fellow Men (short stories, 2002), Differences (short stories, 2006, “Ivo Andrić” Prize), Under the Ceiling Peeling off (novel, 2010), Family Stories (selection of stories, 2011). Goran Petrović’s works have been translated into English, French, Spanish, Russian, German, Italian, Greek, Ukrainian, Polish, Slovenian, Bulgarian and Macedonian. He is a member of the Serbian Academy of Sciences and Arts. He lives in Belgrade.

ДЕЈАН АЛЕКСИЋ (Краљево, 1972), песник, као и аутор прозних, песничких и драмских књижевних дела за децу.

Поезија му се најчешће карактерише као неосимболистичка. Специфичност Алексићевог израза огледа се у богатству ерудиције, као и у суптилности бројних симбола и метафора остварених са изразитим версификаторским умећем, док се на идејном плану истичу теме метафизичких димензија изражене кроз свакодневне ситуације и кроз опозиције мало/велико, банално/трансцендентално. Објавио је књиге песама: Потпуни говор (1995, „Бранкова награда” ), Свагдашњи час (2000, „Просветина” награда и Награда „Матићев шал” ), После (2005, Награда „Бранко Миљковић” ), Довољно (2008, Награда САНУ, „Бранко Ћопић” ), Једино ветар (2011, Награда „Меша Селимовић” ), Бити (2013, Змајева награда Матице српске). Песме Дејана Алексића су превођене на неколико европских језика. Живи у Краљеву.

DEJAN ALEKSIĆ (Kraljevo, 1972), poet, as well as author of prose, poetic and dramatic literary works for children.

Dejan Aleksić’s poetry is usually considered as neosymbolistic. His expression is characterized by great erudition, as well as by subtlety of numerous symbols and metaphors used with considerable versifying skill, while at the ideal level there appear themes of metaphysical dimensions expressed through everyday situations and through the opposites small/great, banal/transcendental. Published books of poems: The Complete Speech (1995, “Branko’s Award”), The Everlasting Moment (2000, Prosveta’s Award and “Matić’s Scarf” Award), After (2005, “Branko Miljković” Prize), Enough (2008, Serbian Academy of Sciences and Arts’ Award, “Branko Ćopić“ Prize), Only the Wind (2011, “Meša Selimović“ Prize), To Be (2013, “Zmaj’s Award” of Matica srpska). Dejan Aleksić’s poems have been translated into several European languages. He lives in Kraljevo.

ЕНЕС ХАЛИЛОВИЋ (Нови Пазар, 1977), приповедач, песник, драмски писац и новинар.

У његовим делима, у којима има и оштрог, хумористичког тона, мешају се бајка, историја, магија, митологија. Халиловић реконструише простор и време стварајући микрокосмос који само наизглед нема упориште у реалности. Објавио је збирке поезије: Средње слово (1995), Блудни парип (2000), Листови на води (2007), Песме из болести и здравља (2011), Ломача (изабране песме, 2012). Аутор је збирки прича: Потомци одбијених просаца (2004) и Капиларне појаве (2006). Објавио је драме In vivo (2004) и Кемет (2010). Аутор је романа Еп о води (2012). Енес Халиловић је добитник више књижевних награда, а дела су му превођена на енглески, немачки, арапски, шпански, француски, пољски, румунски, украјински, мађарски, словеначки, летонски, албански, македонски, турски, руски, грчки, бугарски и каталонски језик. Живи у Новом Пазару.

ENES HALILOVIĆ (Novi Pazar, 1977), story writer, poet, dramatist and journalist.

His works, with sharp, humoristic tones, are a mixture of
fairy tales, history, magic, mythology. Halilović reconstructs space and time creating a microcosm which just seemingly has no foundation in reality. He is the author of the books of poetry: Middle Letter (1995), The Lecherous Horse (2000), Pages on the Water (2007), Poems from Illness and Health (2011), The Stake (selected poems, 2012); books of short stories: The Descendants of Rejected Suitors (2004) and Capillary Phenomena (2006); dramas: In Vivo (2004) and Kemet (2010); novel Epic on Water (2012). Enes Halilović has received numerous literary awards, and his works have been translated into English, German, Arabic, Spanish, French, Polish, Romanian, Ukrainian, Hungarian, Slovenian, Latvian, Albanian, Macedonian, Turkish, Russian, Greek, Bulgarian and Catalan. He lives in Novi Pazar.

ЈАСМИНКА ПЕТРОВИЋ (Београд, 1960) посвећена је књижевном стваралаштву за децу, уређује дечје радио-емисије и часописе.

Књиге јој се препознају по топлом хумору и сагледавању света из угла детета које живи у савременом друштву. Аутор је преко 20 књига за децу и младе, између осталих: Гига прави море (анти-ратна прича, 1996), Секс за почетнике (приручник о сексуалности, 2001; по овој књизи, која је урађена и на Брајевој азбуци, игране су многобројне позоришне представе широм света), Школа (приручник о школском животу, 2003), Ово је најстрашнији дан у мом животу (роман за тинејџере, 2006), 35 калорија без шећера (роман о анорексији, 2008), Да ли сте ви жаба? (драмске игре за децу, 2013). Јасминка Петровић је добитник бројних награда у земљи и региону, а дела су јој преведена на 25 страних језика. Живи у Београду.

JASMINKA PETROVIĆ (Belgrade, 1960) has been devoted to creating literature for children and preparing children’s radio broadcasts and magazines.

Jasminka Petrović’s books are characterized by warm humour and the perception of the world from the perspective of a child living in contemporary society. She has written more than twenty books for children and youth, among which are the following: Giga Makes the Sea (anti-war story, 1996), Sex for Beginners (handbook of sexuality, 2001; based on this book, also available in the Braille alphabet, there have been numerous theatrical performances all over the world), School (handbook of school life, 2003), This is the Worst Day of My Life (novel for teenagers, 2006), 35 Calories without Sugar (novel of anorexia, 2008), Are You a Frog? (dramatic performances for children, 2013). Jasminka Petrović has received many awards in the country and the region, and her works have been translated into 25 languages. She lives in Belgrade.

УРОШ ПЕТРОВИЋ (Горњи Милановац, 1967), писац књига за децу и младе, почев од збирки прича-мозгалица и романа у загонеткама до фантастичних приповести.

Размрдавање вијуга, сусрет са чудесним, необичним, али и застрашујућим, раскошна машта и особени хумор неке су од основних одлика његове прозе. Један је од најуспешнијих решавача IQ X теста на свету. Објављена дела: Приче с оне стране (приповетке, 2004), Авен и јазопас у Земљи Ваука (2003), Загонетне приче – књига прва (2006), Загонетне приче – књига друга, (2006), Пети лептир (2007), Загонетне приче – књига трећа (2007), Мистерије Гинкове улице (2008), Загонетне приче – књига четврта (2009), Мрачне тајне Гинкове улице (роман у загонеткама, 2011), Загонетне приче – књига пета (2012), Деца Бестрагије (2013), Тајне вештине Марте Смарт (2013). Урош Петровић је добитник многобројних награда и признања. Књиге су му објављене и у Мађарској, Грчкој и Италији. Живи у Београду.

UROŠ PETROVIĆ (Gornji Milanovac, 1967), writer of books for children and youth, from collections of brain-game stories and novels in riddles to fantastic tales.

The training of the brain, the encountering of the amazing and unusual, but of the terrifying, too, rich imagination and specific humour are some of the basic characteristics of Petrović’s prose. He is one of the most successful IQ X test solvers in the world. Published works: Stories from the Other Side (stories, 2004), Aven and Dachshund in the Vauk Land (2003), Enigmatic Stories – Book One (2006), Enigmatic Stories – Book Two (2006), Fifth Butterfly (2007), Enigmatic Stories – Book Three (2007), Mysteries of Ginko’s Street (2008), Enigmatic Stories – Book Four (2009), Dark Secrets of Ginko’s Street (novel in riddles, 2011), Enigmatic Stories – Book Five (2012), Children of the Neverlands (2013), Secret Skills of Martha Smart (2013). Uroš Petrović has received numerous awards and recognitions. His books have been published in Hungary, Greece and Italy. He lives in Belgrade.