Научни скуп

ЕТНОМУЗИКОЛОШКА ТРАДИЦИЈА У ВОЈВОДИНИ

И САВРЕМЕНА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

 

 30. новембар 2017. године

 

 

О научном скупу

 

Завод за културу Војводине организoвao je научни скуп на тему Етномузиколошка традиција у Војводини и савремена музичка уметност, а пројекат подразумева истраживање међусобног утицаја војвођанских етномузичких традиција на развој савремене музичке уметности у Војводини.

Научно-истраживачки радови који су презентовани током скупа баве се укупношћу мултикултуралних етномузиколошких традиционалних израза Војводине, али и инкорпорацијом ових традиционалних музичких пракси у савремену музичку уметност.

Своје научно-истраживачке радове излагали војвођански етно-музиколози и теоретичари музике, али и својеврсне практичне демонстрације излаганог – концертних извођења карактеристичних композиција.

Стручни консултант пројекта је проф. Весна Ивков, предавач на Академији уметности у Новом Саду.

Будући да је у мултинационалној и мултиконфесионалној Војводини дошло до међусобног утицаја и интеракције 26 националних заједница, да су у традиционалном музичком изразу Војводине утицај оставили и византијска, оријентална и централно-европска култура, циљ пројекта је, с једне стране везан како за етномузиколошко истраживање оваквих утицаја, тако и за њихову имплементацију у војвођанску музичку матрицу XX и XXI века. И много пре него што је интеркултурална комуникација теоријски артикулисана као неизбежни глобални културолошки процес, у простору многобројних музичких традиција, ова комуникација је постојала као пракса. У том смислу је управо поље музике могуће видети као простор у којем је долазило до спонтаних размена и укрштања матрица различитих музичких традиција, али и простор у којем је, на најснажнији начин, долазило до утицаја музичке традиције на савремено стваралаштво.