Пројекат припада групи вишегодишњих развојних пројеката Културног центра Војводине „Милош Црњански“, а први пут је реализован октобра 2018. године.

Питање припадања култури и културном контексту је у исти мах социо-политичко, културолошко али и књижевно питање. Припадање одређеном књижевном контексту је уско повезано са идентитетом и културним наслеђем које писац баштини и, наравно,  матерњим језиком, односно језиком на ком пише. Ово питање неретко се претвара у дилему, која није резервисана само за мањинске писце, ствараоце из мултијезичких и мултикултурних средина, писце у егзилу, књижевне бездомнике, вишедомнике, односно уметнике који су измештени из свог природног култуног хабитуса, мада је у набројаним случајевима најизразитије. У доба глобализације границе култуних контекста ће се можда исписивати другачије. У дигиталној ери, географија постаје ирелевантан фактор у дефинисању припадности, добијамо нову линqуа францу, електронски медији у великој мери утичу на промену у поимању „свог“ и „туђег“, али нешто ипак остаје трајно. Један од наших задатака ће бити да дефинишемо како идентитетске константе наших култура и књижевности, тако и могућа подручја њихових промена и развоја.

Чињеница је да међукњижевна или поликњижевна позиција није нужно и неповољан положај. Напротив, позиција на међи јесте често повољна позиција јер отвара другачије аспекте најинтензивеније и најкреативније идеје.

Реализација пројекта обухвата организовање дводневне научне конференције која ће се као кључним темама бавити питањима припадања културним и књижевним контекстима, њиховим међусобним прожимањима и утицајима, односно вишеструким контекстима и изопштењима из њих. Покушаћемо да сагледамо ова питања: Где су границе наших култура и књижевности? На основу којих параметара можемо поуздано да утврдимо припадање одређеном културном контексту? Да ли је оно првенствено одређено географским, историјским, језичким или духовним параметрима? Где су границе културне и књижевне традиције и савременог идентитета средњоевропске и источноевропске културе и књижевности?

Учесници пројекта (12 учесника) су еминентни стручњаци европских универзитета и научних инстутута, који се баве питањима културног идентитета, историјом књижевности, дакле, реномирани научници, писци, филозофи, преводиоци и културолози из Србије, Словачке, Мађарске, Румуније, Чешке, Бугарске и других земаља региона.

Научни допринос унапређењу односа и културне сарадње између научника, писаца и институција средње и источне Европе и, путем реално остваривих помака, унапређење и сагледавање теме културних контаката идентитета и књижевности Србије и Мађарске, Словачке, Чешке, Бугарске, Румуније итд. Циљ пројекта је сусрет књижевних научника, културолога, историчара уметности, писаца који ће изнети своја размишљања и истраживања о новим правцима и тенденцијама развоја својих култура, као и могућностима унапређења и активне размене. Научни допринос сагледавању културолошких и књижевних проблема овог подручја Европе биће манифестоване и у виду тематизованих научно-истраживачких радова објављених у часопису Интеркултуралност Културног центра Војводине „Милош Црњански“.

Руководилац пројекта:

Др Александра Ђурић Боснић, координатор за истраживање културног развитка; сарадници на пројекту: Гордана Драганић Нонин, сарадник за унапређење делатности установа културе; Милица Разуменић, организатор културних активности; Слободанка Важић, сарадник за издавачку делатност.