Пројекат „Културни потенцијали Војводине, од мапирања до умрежавања“ обухвата креирање упитника за представнике локалних самоуправа у којима би они одредили по један или два пројекта из њихове средине који, по њиховом мишљењу, заслужују заједничку подршку локалне самоуправе и Покрајинског секретаријата за културу.

Због тога је важна идентификација културних пројеката који се реализују или планирају у локалним општинама/градовима Војводине, а који својим квалитетом надилазе ниво своје средине, односно, имају потенцијал како даљег развоја, тако и потенцијал умрежавања са другим, сродним пројектима. Овим пројектом је обухваћено свих 45 локалних самоуправа (општина и градова) у АП Војводини.

На основу овог истраживања организовала би се конференција о Културном развоју Војводине, на којој би учествовали представници Покрајинског секретаријата за културу, представници локалних самоуправа задужених за културу, представници културних установа и стручни консултанти (из области визуелних уметности, позоришта и филма, музичке уметности и књижевности), а на којој би се представили резултати истраживања и дефинисали пројекти који заслужују подршку покрајинског и локалног нивоа, као и могућности реализације копродукцијских пројеката и умрежавања институција.

Коначни производ пројекта био би Предлог практичних политика у култури АП Војводине, намењен доносиоцима одлука на покрајинском нивоу, нивоу локалних самоуправа као и руководиоцима пројеката и културних установа у покрајини. Планирано је да се овакав методолошки и истраживачки приступ, као прилог новим концептима културних политика у Војводини, уврсти у вишегодишње, стратешке пројекте Културног центра Војводине „Милош Црњански“.

Руководилац пројекта:

Др Александра Ђурић Боснић, координатор за истраживање културног развитка

Војвођанску културну сцену, поред изузетне комплексности и завидне продуктивности, карактерише, у извесној мери, и неравномерни развој. То је пре свега последица различитог степена развоја локалних самоуправа, њихових финансијских и организационих капацитета. Међутим, и у тим срединама реализују се пројекти који поседују значајан потенцијал и који би, уз одговарајућу и континуирану подршку, могли даље да се унапређују.