На основу члана 35. став 2. и члана 36. Закона о култури (Службени гласник РС бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), члана 35. став 1. тачка 11. Статута Завода за културу Војводине  и Одлуке Управног одбора Завода за културу Војводине број 274/3 од 29. маја 2017. године

Управни одбор Завода за културу Војводине

 

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ

На конкурс за директора Завода за културу Војводине, Нови Сад, Војводе Путника 2, може се јавити кандидат који испуњава следеће услове:

1) да има стечено високо стручно образовање из научне, уметничке, односно стручне области у оквиру образовно научних, односно образовно – уметничких поља, друштвено– хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;

2) да има најмање пет година радног искуства у области културе и уметности;

4) да поседује активно знање једног светског језика;

5) да има држављанство Републике Србије;

6) да поседује опште здравствене способности;

7) да није осуђиван.

 

Кандидати су обавезни да уз пријаву поднесу следеће доказе:

1) предлог програма рада и развоја Завода за културу Војводине за период од четири године;

2) оверену копију о стеченој стручној спреми;

3) оверену копију радне књижице, односно доказ о радном искуству (уговори о раду, потврде и други докази из којих се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);

4) биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима;

5) уверење Основног и Вишег суда да се против лица не води кривични поступак и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности (издато након објављивања конкурса);

6) оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);

7) оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;

8) оверену фотокопију личне карте.

 

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу  становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства (радни стаж) са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс и одговорнoстима на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима пословања.

 

Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор ће одбацити закључком, против којег се може изјавити посебна жалба Оснивачу, посредством Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама (Булевар Михајла Пупина број 16, Нови Сад) у року од три дана од дана достављања закључка.

Рок за подношење пријава је 10 дана од дана оглашавања конкурса  на званичној интернет страни Националне службе за запошљавање, у дневном листу „Политика“, на сајту Завода за културу Војводине www.zkv.rs.

 

Пријаве са доказима о испуњавању услова са назнаком „Конкурс за директора“, подносе се писаним путем на адресу: Завод за културу Војводине, 21000 Нови Сад, Војводе Путника 2, или лично сваког радног дана од 9–14 часова.

Пријаве на конкурс доставити у затвореној коверти.

Сва обавештења о јавном конкурсу можете добити путем телефона 021/4754 –128.