РАЗВОЈНО ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ

Област РАЗВОЈНО ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ у оквиру Културног центра Војводине за свој примарни циљ има да укључивањем заједнице и стручне јавности у своје пројекте, систематски учествује, прати и прикупља, бележи и чува податке о културним дешавањима на територији Војводине и дугорочно, теоријски и емпиријски истражује различите облике културног живота (аматеризам, савремено стваралаштво, традиционална култура, мултикултуралност, културни менаџмент, међународна сарадња), како би се обезбедили релевантни увиди неопходни за стратешко промишљање развоја културе у Војводини, формирала активна база података неопходна за сваку врсту анализе и архиве. Организовањем пројеката који имају за циљ да подстичу и развијају контакт са свим релевантним чиниоцима те постављају питања и дебате из свих области које се тичу развоја културне заједнице, Културни центар Војводине се активно укључује у рад и афирмацију свих елемената културног и јавног живота.

Овако дефинисан циљ оствариваће се како организовањем интерне сарадње са специфичним областима рада у оквиру самог Културног центра Војводине, тако и организовањем екстерне сарадње са еминентним научницима и уметницима из различитих области културе и уметности, културним и медијским установама и институцијама на републичком, покрајинском и локалном нивоу. На тај начин ће Културни центар наставити да функционише као живо место стварања културног и интелектуалног капитала, стварања базе података и архиве за даља проучавања, едукације и креирања посебних културних политика.

Примарне форме у оквиру којих би се одвијали пројекти у овој области обухватају:

  • интерни рад истраживачког тима Културног центра Војводин
  • организовање специјализованих и интердисциплинарних научних конференција
  • семинара,
  • округлих столова,
  • трибина,
  • издавање публикација и
  • креирање интернет презентација.

При избору конкретних пројеката у обзир ће бити узимани стратешки циљеви развоја културе на републичком и покрајинском нивоу, као и за нас релевантни циљеви на регионалном и европском нивоу.